OGŁOSZENIE na sprzedaż działek w miejscowości KONSTANTYNA w drodze przetargu (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów  położonych w miejscowości Konstantyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena netto do przetargu /zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/14

LD1P/00026145/3

1045

59157

2

69/15

LD1P/000/26145/3

980

55475

3

69/16

LD1P/00026145/3

938

53100

4

69/17

LD1P/000/26145/3

937

53044

5

69/18

LD1P/00026145/3

938

53100

6

69/19

LD1P/00026145/3

938

53100

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej „5MN"dla której ustalono  przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi  12mb.Linia zabudowy-5mb od linii rozgraniczającej drogi/ulicy oznaczonej „2KDD".

            Na działkach brak naniesień budowlanych.

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych  nieruchomości w terminie

6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

            Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi  przetargi na sprzedaż podanych  nieruchomości.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 26.09.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 26.09.2012 00:00. Wygasa 07.11.2012 00:00. Odsłon 1407, Wersja 1
Początek strony