Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni 4x4 (wygasły...)

 

Rzgów: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni 4x4
Numer ogłoszenia: 203986 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie , Kalino 38, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 0 602 481 078, faks 042 225 91 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni 4x4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni 4x4, spełniający wymagania ogólne i szczególne dla dla pojazdów pożarniczych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. z 20007r. Nr 143 poz 1002).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAPISANYCH W SIWZ ORAZ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZAPISANYCH W ART. 22 I 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU OFERENT ZAŁACZY DO OFERTY WSZYSTKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ZAPISANE W SIWZ,.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2009 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
SIWZ
ST
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 22.06.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 22.06.2009 00:00. Wygasa 01.07.2009 00:00. Odsłon 1905, Wersja 2
Początek strony