wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szczytowej we wsi Starowa Góra. (wygasły...)15 - 04 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szczytowej we wsi Starowa Góra.


Prace obejmują uzupełnienie wierzchniej warstwy wiążącej i wykonanie warstwy ścieralnej o powierzchni ca 1265,0 m2
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 05-05-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-05-2004 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 03-06-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 31.05.2004 r.

Wadium 2 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.04.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.04.2004 00:00. Wygasa 05.05.2004 00:00. Odsłon 929, Wersja 1
Początek strony