Droga w Kalinie - korekta ogłoszenia (wygasły...)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63244-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzgów
Zakres robót obejmuje odcinek od km1+325,70 do km 1+968 dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Kalinie. Przewiduje się poszerzenie istniejącej jezdni, wyrównanie betonem asfaltowym i nałożenie jednolitej warstwy ścieralnej z betonu...
Termin składania ofert: 2014-03-12


 

Numer ogłoszenia: 66640 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63244 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, fax. 42 2141207.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.
  • W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
  • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 26.02.2014 00:00. Wygasa 12.03.2014 00:00. Odsłon 2096, Wersja 2
Początek strony