Odpowiedź na pytania do SIWZ pt. Modernizacja ul. Centralnej ... (wygasły...)

 

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęło zapytanie dot. postępowania:  „Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie" następującej treści:

1. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie  8 Druku Oferty (zał. nr 1 do SIWZ) dotyczącego wskazania nazwy i adresów podwykonawców oraz reprezentacji  ,  na zapis wymagający jedynie podania części zamówienia przewidzianego  do wykonania przez podwykonawcę, gdyż obecne sformułowanie w punkcie 8  Oferty jest niezgodne z art. 36 ust. 4 i 5ustawy PZP. Ust. 4 art. 36 przewiduje jedynie nakaz dla Zamawiającego żądania od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza on zlecić podwykonawcy. A zatem na etapie sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane, zamawiający może jedynie żądać informacji o zakresie prac.

2. W pkt. 7 Druku Oferty  ( zał. nr 1 do  SIWZ) wymienia się załącznik  Nr 5. W dokumentacji udostępnionej  przez  Państwa brak jest takiego załącznika. Prosimy o uzupełnienie brakującego załącznika  .

3.  W przedmiarze na ul. Centralną w Starowej Górze w poz. 4 załączonego przedmiaru jest rozbiórka krawężników betonowych o wym.  15x30 w ilości 203,40 m , natomiast w poz. 8 jest ponowne ustawienie krawężników betonowych ( z odzysku) o wym. 20x30 w ilości 203,40 m. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 8 należy przyjąć do wyceny ustawienie  krawężnika z rozbiórki o której mowa w poz. 4 . Jeżeli tak to prosimy o podanie właściwych wymiarów krawężników.

Odpowiedź:

Ad. 1 i 2

W załączniku nr 1(druk oferty) do SIWZ usunięty zostaje punkt 7. W punkcie 8 załącznika nr 1 do SIWZ usunięte zostały pola dotyczące informacji o nazwie firmy podwykonawcy, adresie i osoby reprezentującej podwykonawcę. W związku z powyższym numeracja punktów ww. załącznika została przesunięta.

Ad. 3

W pozycji nr 8 przedmiaru na ul. Centralną w Starowej Górze powinno być ustawienie krawężników betonowych ( z odzysku) o wymiarach 15x30.

Poprawna treść załącznika nr 1

Załącznik nr 1

IN 271/1/11

OFERTA

1.Nazwa i siedziba, tel/fax Wykonawcy:.................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych

    warunków zamówienia nr IN271/1/11 tj.

„ Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia".

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce".

„ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie".

za wynagrodzeniem ofertowym.

3.Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę:

1) netto złotych:..........................................

    słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

    słownie złotych:..........................................................................................................................

    w tym  podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w tym zakresie.

w tym za poszczególne roboty:

„ Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia".

1) netto złotych:..........................................

    słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

    słownie złotych:..........................................................................................................................

    w tym  podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w tym zakresie.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce".

1) netto złotych:..........................................

    słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

    słownie złotych:..........................................................................................................................

    w tym  podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w tym zakresie.

''Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie".

1) netto złotych:..........................................

    słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

    słownie złotych:..........................................................................................................................

    w tym  podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w tym zakresie.

4.Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

   IN271/1/11 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pełnym zakresem rzeczowym zamówienia, co ma potwierdzenie w zaoferowanej cenie za realizację zamówienia.

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do .............. r.

7.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie ............................................................................................................................

2) wykonanie ............................................................................................................................

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt

     umowy  /Rozdział V/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

     wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

     ......................................................................................................................................

10. Proponowany termin gwarancji

   ( nie mniejszy niż 36m-cy).........................................................

11. Warunki płatności:

   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich złożenia   wraz

   z dokumentami rozliczeniowymi.( protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy   /jeżeli  dotyczy/).

12. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

.....................................................                                         .................................................................................

                data, miejscowość                            (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
zał 1 do SIWZ
Informacja wytworzona przez P. Skiba dnia 25.02.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.02.2011 00:00. Wygasa 07.03.2011 00:00. Odsłon 1986, Wersja 2
Początek strony