roboty budowlane związane z remontem konstrukcji dachu i wymianą pokrycia dachu w sali OSP Kalino. (wygasły...)

2005-06-10


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem konstrukcji dachu i wymianą pokrycia dachu w sali OSP Kalino.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 07-07-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych ” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-07-2005 r . o godzinie 1000 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 05-08-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.08.2005 r.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 13.06.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.06.2005 00:00. Wygasa 07.07.2005 00:00. Odsłon 2373, Wersja 3
Początek strony