Dostawa oleju opałowego do budynków: 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 2. Szkoły Pod (wygasły...)

Dostawa oleju opałowego do budynków: 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 2. Szkoły Podstawowej w Kalinie 3. Szkoły Podstawowej w Guzewie
Numer ogłoszenia: 197175 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie , ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141039, faks 042 2142849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do budynków: 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 2. Szkoły Podstawowej w Kalinie 3. Szkoły Podstawowej w Guzewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego do budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, Szkoły Podstawowej w Kalinie, Szkoły Podstawowej w Guzewie. Olej powinien spelaniać minimalne parametry wymienione w SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę, do oferty, oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda dokumentów, których wykaz wymieniony jest w rozdziale VI SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. J. Długosza w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3 - sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Długosza w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 04.11.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 04.11.2009 00:00. Wygasa 19.11.2009 00:00. Odsłon 1878, Wersja 2
Początek strony