Wykonanie wodociągów (wygasły...)

OGŁOSZENIEUrząd Miejski w Rzgowie informuje, że poszukuje wykonawcy   wodociągu na terenie Gminy Rzgów                  w Starowej Górze na ulicy Podłogowej oraz wykonawcy modernizacji wodociągu na ulicy Konwaliowej w Starowej Górze
  Termin wykonania 31 październik 2010.

 Oferent powinien zapoznać się z terenem budowy. Dokumentacja i przedmiary do odebrania w Referacie Inwestycji U.M. Rzgów..
 Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz                 z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze. W celu potwierdzenia ich spełnienia do oferty powinno być dołączone oświadczenie ,że zamawiający posiada odpowiednią wiedzę              i umiejętności, które pozwolą zrealizować zamówienie oraz informacja o co najmniej trzech pracach podobnego typu , z podaniem danych inwestorów u których były wykonywane.
Kryteria wyboru oferty:
• Cena 100 %
Na każdy z wodociągów należy złożyć osobną ofertę. Oferty należy;
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27 sierpnia 2010.(osobiście, pisemnie- listem, mailem lub faksem) na Formularzu oferty w sekretariacie urzędu lub przesłać na numer faxu 042 214 12 07 , mail : inwestycje@rzgow.pl

b) opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzoną napisem zgodnym z tytułem wodociągu oraz  terminem złożenia tj.  do 06.09.2010 r.


FORMULARZ OFERTY

o wartości poniżej 14 000 euro

na wykonanie: wodociągu ........................................................Nazwa i adres wykonawcy: Dnia…………………
……………………………..
……………………………….
NIP…………………………….
REGON………………………..

1) Oferuję wykonanie zamówienia za :
Cenę netto:………………………………………zł,
Cenę brutto:…………………………………….zł,
Słownie brutto:………………………………………………… ....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..zł


2) Deklaruję ponadto:
a) Termin wykonania zamówienia:………………………………………………………………
b) Okres gwarancji:………………………………………………………………………………..


3) Oświadczam, że

ü Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
ü W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


4) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:


a) kosztorys ofertowy
b)oświadczenie ,że zamawiający posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą zrealizować zamówienie c) informacja o co najmniej trzech pracach podobnego typu , z podaniem danych inwestorów u których były wykonywane.………………………..dn………………………. ……………………………………………

podpis osoby uprawnionej

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 12.08.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.08.2010 00:00. Wygasa 06.09.2010 00:00. Odsłon 835, Wersja 1
Początek strony