09 - 03 – 2004 r. (wygasły...)09 - 03 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Rudzkiej w Rzgowie na odcinku od ronda w Rzgowie do ulicy Zdrojowej w Starej Gadce na odcinku około 2 500 m .
Zakres opracowania obejmie :
1. Projekt jezdni i chodnika
2. Projekt oświetlenia .
3. Projekt odwodnienia pasa drogowego.
4. Mapy geodezyjne dostarczy wykonawca
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 25-03-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-03-2004 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 24-04-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania sierpień 2004

Wadium 1 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.03.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.03.2004 00:00. Wygasa 25.03.2004 00:00. Odsłon 972, Wersja 1
Początek strony