Dostawa ładowacza (wygasły...)

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 26/2008

Burmistrza Rzgowa

z dnia 16 lipca 2008 r.


Zaproszenie do złożenia ofertyZnak sprawy:…Ładowacz


 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiajacego ładowacza czołowego TRAC LIFT 2200 do ciągnika ZETOR PROXIMA 85 z układem prostowodowym, rozdzielaczem hydrauliki zewnętrznej, z instalacją hydrauliczną.

   

 2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia

Dostawa i montaż na terenie Gminy Rzgów. Termin – luty 2010r. Wyposarzenie: łyżka do materiałów sypkich 1,8m,widły do palet.


 1. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Brak

 1. Kryteria wyboru oferty

cena

 1. Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.02.2010 r (osobiście, pisemnie- listem, faksem) na Formularzu oferty w sekretariacie urzędu,


 1. opakować w kopertę zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonego napisem:

  Dostawa ładowacza czołowego (pok. 7)

……………………………

FORMULARZ OFERTY


o wartości poniżej 14 000 euro


na wykonanie:………………………………………………………………………………………………...

Nazwa i adres wykonawcy: Dnia…………………

……………………………..

……………………………….

NIP…………………………….

REGON………………………..
Burmistrz Rzgowa


 1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

Cenę netto:………………………………………zł,

Cenę brutto:…………………………………….zł,

Słownie brutto:………………………………………………… ....................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..zł 1. Deklaruję ponadto:

 1. Termin wykonania zamówienia:………………………………………………………………

 2. Okres gwarancji:………………………………………………………………………………..

 3. Warunki gwarancji;……………………………………………………………………………..

 4. ……………………………………………………………………………………………………

 5. ……………………………………………………………………………………………………

 1. Oświadczam, że


 • Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

 • W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: • ……………………………………………

 • ……………………………………………………………………..dn…………

Podpis:


powrót...
Załączniki:
formularz
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 25.01.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.01.2010 00:00. Wygasa 08.02.2010 00:00. Odsłon 1027, Wersja 1
Początek strony