Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wodociągu PCV w ulicy (wygasły...)

01 - 04 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wodociągu PCV w ulicy Południowej w Starowej Górze o długości 244 m :
 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 19-04-2004 r .
do godziny 9.00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Nagańska tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-04-2004 r . o godzinie 9.15.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 19-05-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania maj - czerwiec 2004

Wadium 1 000 zł.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 02.04.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.04.2004 00:00. Wygasa 19.04.2004 00:00. Odsłon 2890, Wersja 3
Początek strony