Burmistrz Rzgowa ogłasza 2 przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości, poło (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Rzgowa /Rzgów plac 500 lecia 22, tel 042 2141210, 2141353/ogłasza 2 przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości, położonych w miejscowości Starowa Góra przy ulicy Wójtowskiej
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej

1.602/14 31834 1126 42571,90
2.602/15 31834 1282 48469,38

Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wpisanych do podanej wyżej księgi wieczystej urządzonej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.
Działka o nr 602/14 na podstawie umowy zawartej w 2002 roku przez Starostę Łódzkiego Wschodniego jest wydzierżawiona na czas nieoznaczony na cele letniskowe dla małżeństwa Mirosława i Danuty Tylkowskich.
Działka o numerze 602/15 była na podstawie umów zawartych przez Naczelnika Gminy Rzgów
była wydzierżawiona jako grunty PFZ dla pana Kazimierza Kisiela.na cele rolne.
Od 2001 roku pan Kazimierz Kisiel dzierżawi działkę na czas nieoznaczony na cele letniskowe
na podstawie umowy zawartej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki leżą w jednostce planistycznej „22MN”o przeznaczeniu podstawowym terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się nieuciążliwe usługi towarzyszące/bytowe/,nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Obsługa komunikacyjna działek ustalona jest od ulicy Wójtowskiej. Obowiązująca linia zabudowy wynosi
7,0 mb od granicy działki/linii rozgraniczającej/.
Od strony południowej dla działki o nr 602/15 obowiązująca linia zabudowy wynosi 8,0 mb.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Przetargi odbędą się w dniu 31 marca 2008 roku o godzinie 1200 w pokoju nr 29 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu
w kasie urzędu w terminie do 25 marca 2008 roku /włącznie/.
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2008-02-21
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 26.02.2008
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 26.02.2008 00:00. Wygasa 31.03.2008 00:00. Odsłon 996, Wersja 1
Początek strony