OGŁOSZENIE sprzedaży w drodze przetargu na nieruchomość położoną w miejscowości Bronisin Dworski (wygasły...)

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w Bronisinie Dworskim, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu / zł/

 

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1.

130/6

LD1P/00016367/2

624

59 651,31

 

             Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.
            Działka nr 130/6 leży w jednostce planistycznej „HMR" dla której ustalono jako przeznaczenie podstawowe: -pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową, przeznaczenie dopuszczalne - pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki. Zabudowa może być realizowana w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę Na działce znajdują się pozostałości po zabudowaniach do rozbiórki i uporządkowania na własny koszt przez Nabywcę

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionej  nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

             Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi  przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

 

 

            Rzgów. dn. 2012-02-27


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 28.02.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 28.02.2012 00:00. Wygasa 10.04.2012 00:00. Odsłon 1805, Wersja 2
Początek strony