wykonanie odwodnienia terenu (wygasły...)2005-08-31


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odwodnienia terenu
w Starowej Górze pomiędzy ulicami Rolniczą, Centralną, Piętrową
i Zakładową
Zakres prac obejmie roboty związane z wykonaniem kanałów krytych i oraz rowów melioracyjnych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 14-09-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udziela: Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena. Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac oraz posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość ich wykonania

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-09-2005 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 13-10-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Nieprzekraczalny termin realizacji zadania 15.12.2005 r.
Nie przewiduje się wniesienia wadium.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 31.08.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 31.08.2005 00:00. Wygasa 14.09.2005 00:00. Odsłon 812, Wersja 1
Początek strony