OGŁOSZENIE-Burmistrz Rzgowa ogłasza przetargi nieograniczone, ustne na sprzedaż nieruchomości w miej (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie/Rzgów plac 500-lecia 22, tel. 042 2141210, 2141209/, ogłasza przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu / zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/14

LD1P/000/26145/3

1045

72 763,11

2

69/15

LD1P/000/26145/3

980

68 234,25

3

69/16

LD1P/000/26145/3

938

65 313,00

4

69/17

LD1P/000/26145/3

937

65 244,12

5

69/18

LD1P/000/26145/3

938

65 313,00

6

69/19

LD1P/000/26145/3

938

65 313,00

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej „5MN"dla której ustalono  przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną., stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi  12mb.Linia zabudowy-5mb od linii rozgraniczającej drogi/ulicy oznaczonej „2KDD".

            Na działkach brak naniesień budowlanych.

            Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań

            Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż działek geodezyjnych wyżej podanych odbędą się dnia 10 grudnia 2012roku o godzinie 1020  w pokoju nr 37  w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

            Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu w kasie urzędu do godz. 1600w terminie do dnia 4 grudnia 2012 roku/włącznie/

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Rzgów dnia 2012-11-08

 


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 08.11.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.11.2012 00:00. Wygasa 10.12.2012 00:00. Odsłon 1592, Wersja 1
Początek strony