1.Przebudowa ul. Nasiennej w Gospodarzu (Al. Lipowa) 2.Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie 3.Wykonanie (wygasły...)

 

Rzgów: 1.Przebudowa ul. Nasiennej w Gospodarzu (Al. Lipowa) 2.Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kalinku
Numer ogłoszenia: 196134 - 2009; data zamieszczenia: 17.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przebudowa ul. Nasiennej w Gospodarzu (Al. Lipowa) 2.Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kalinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przebudowa ul. Nasiennej w Gospodarzu (Al. Lipowa) 2.Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kalinku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTEPOWANIU JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAPISANYCH W ART.22 I 24 USTAWY ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAPISAANYCH W SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERENT POWIENEN DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE SĄ WYMIENIONE W SIWZ DOŁĄCZONEJ DO OGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 17.06.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 17.06.2009 00:00. Wygasa 08.07.2009 00:00. Odsłon 1059, Wersja 1
Początek strony