„Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w Gminie Rzgów”. (wygasły...)

Punkt 4 Ust III SIWZ na stronie 7 SIWZ uzyskuje następujące brzmienie:

4.        Wykaz osób  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym „Potencjał kadrowy” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami              Wymagane minimum potencjału kadrowego:-          1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności zwiazanej z budową wodociagów-          pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia - min. 10 pracowników budowlanych.

Pkt 5 ust. III SIWZ brzmi:

5.      Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie wodociągów, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku nr 4 zatytułowanym „Doświadczenie zawodowe"


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 25.03.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.03.2011 00:00. Wygasa 11.04.2011 00:00. Odsłon 1913, Wersja 2
Początek strony