zAMÓWIENIE DO 14 000 EURO ROBOTY BRUKARSKIE (wygasły...)


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2008
Burmistrza Rzgowa
z dnia 16 lipca 2008 r.

Firma………………………………………………………………………………………………Zaproszenie do złożenia oferty


Znak sprawy: IN.2222/04/2009

Przedmiot zamówienia Budowa( remont) chodnika na Placu 500- Lecia w Rzgowie.
1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia opisane są w SIWZ
2. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wymagania zapisane są w SIWZ ………………………………………………………………………………………………………….
3. Kryteria wyboru oferty Cena 100%
4. Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 03-04-2009.(osobiście- pisemnie lub listem, ) na Formularzu oferty w sekretariacie urzędu,

b) opakować w kopertę zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonego napisem:

Zgodnie z wymaganiami SIWZ

……………………………

podpis


Rzgów, dnia 23 marca 2009 r.
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500- Lecia 22
95- 030 Rzgów
e mail ; inwestycje@rzgow.pl
www.bip.rzgow.tensoft.pl
fax (042) 214 12 07
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( postępowanie do kwoty 14.000 EURO ).
1. Przedmiot zamówienia:
Remont chodnika na powierzchni 432 m2 przy Placu 500 – Lecia 22 w Rzgowie.
Zakres prac obejmuje:
a. Rozbiórkę istniejącego chodnika
b. Budowa chodnika z kostki czerwonej typu unistone krawężniki i obrzeża czerwone.
c. Budowa wjazdów z kostki szarej unistone.
d. połączenie nowego chodnika z istniejącym .
Prace powinny być wykonane zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót sporządzonym przez Projektanta.
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na placu
budowy.
2. Warunki jakie powinien spełnić Wykonawca:
1) Wykonawca powinien udzielić 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace
i zamontowane materiały.
2) Wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca robót.
3. Termin realizacji zamówienia:
nie później niż do dnia 30 sierpnia 2009 r .
4. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
z Wykonawcą który zaoferuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa będą
załącznikiem nr 2 do specyfikacji.
5. Płatności: przelewem na podane konto w terminie do 14 dni po wykonaniu robót
i odbiorze prac przez Zamawiającego.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty należy składać
w zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Miejski
w Rzgowie” 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 i opatrzona napisem: ,,Oferta na
wykonanie chodnika na Placu 500- Lecia 22 w Rzgowie”
7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Plac 500- Lecia 22 w godz. 8oo - 15 oo ( we wtorki w godz. 9oo - 17oo ) nie później
niż do dnia 03 -04 -2008 r do godziny 12 oo.
8. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr l do specyfikacji)
2) Oświadczenie, że oferent posiada zarejestrowaną działalność, w zakres której wchodzą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
3) Kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy w zakresie drogowym wraz z aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów.
8. Podstawa prawna i inne postanowienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Do niniejszej specyfikacji nie stosuje się przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie tak ceny jak i wielkości zamówienia.
9. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Zbigniew Snelewski tel.042 214 11 09
Informacje udzielane są w godzinach: 8.00 – 14.00
Załącznikiem do specyfikacji jest:
1) formularz ofertowy
2) projekt umowy
3) przedmiar robót
Zatwierdził:
Burmistrz inż. Jan Mielczarek
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA ZLECENIA DO 14 000 EURO

Na: WYKONANIE CHODNIKA NA PLACU 500- Lecia 22 W RZGOWIE
Nr nadany sprawie przez Zamawiającego In 2222/04/09

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów Rzgów Plac 500- Lecia 22

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)3. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi ..............................................
4) (słownie: ......................................................................... (…….)) w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................... (……..),
5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi(......) /jest zgodny z postanowieniami SIWZ
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,

PODPIS(Y):

Załącznik: Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie


Umowa na wykonanie robót budowlanych

NR /..../2009/inw


Zawarta w dniu ............ r. w Rzgowie pomiędzy :
Gminą Rzgów z siedzibą w Rzgowie, Pl. 500-Lecia 22 zwaną dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez :

Jan Mielczarek Burmistrz Miasta Rzgów


a Wykonawcą : firmą ..............................

reprezentowaną przez .............................................................................
Tytuł przedsięwzięcia

„Chodnik Plac 500- Lecia 22 w Rzgowie”

§1

Przedmiot i terminy wykonania umowy

1).Na podstawie wygranego przetargu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: „Wykonanie chodnika na Placu 500- Lecia w Rzgowie". SIWZ oraz oferta są integralną częścią umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi SIWZ jest traktowana nadrzędnie.

2) Roboty określone w ustępie 1 winny być wykonywane zgodnie
z dokumentacją remontowo - budowlaną .
3) Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac od ………... 2009 roku.

4) Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do ................... r.
i przekazać w tym dniu Inwestorowi przedmiot Umowy.§ 2
Prace będą wykonywane w porozumieniu i za akceptacją Urzędu Miejskiego w Rzgowie


§3
Obowiązki Inwestora


1)Inwestor wskazuje pana Edwarda Kamińskiego jako osobę odpowiedzialną za realizacje zadania ze strony Urzędu Miejskiego .
2)Całość robót zamawiający odbierze w terminie 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac i przekazania dokumentów.

.
Obowiązki Wykonawcy
1)Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac.
2) Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Prawem Budowlanym .
3) Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy i zapewni sobie niezbędne dostawy wody i energii elektrycznej.
4) Wykonawca dostarcz wszystkie materiały i skompletuje dla nich wszystkie niezbędne aprobaty i oświadczenia o zgodności.
5) Prace będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom normalne korzystanie z posesji.
6) Wykonawca wykona i uzgodni organizację ruchu na czas Budowy.
7) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną.


.
§ 4
Płatności


1)Ostateczna całkowita wartość robót objętych umową wynosi

2)Cena brutto : .......................... złotych
Słownie: ................................... złotych .
2)Należne płatności, będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót fakturą końcową.
3)Realizacja płatności
3.1 Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
3.2 Płatności będą zatwierdzane przez Referat Inwestycji
____________________________________________________________
3.3 Płatności będą dokonywane na rachunek wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia faktury z potwierdzonym protokołem odbioru.§ 5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .
Nie dotyczy

§ 6

Kary

1)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:
a)W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 20 % wynagrodzenia umownego
b)Za zwłokę w oddaniu do użytku przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki.

2)Inwestor zapłaci wykonawcy karę umowną:
a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inwestora -20 % wartości umownej
b) Za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, jeżeli miałoby to skutkować naliczaniem kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki .
.

§ 7


Podwykonawstwo

1)Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo tylko z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej .
2)Umowa z podwykonawcą będzie ważna tylko wtedy, jeżeli jest pisemnym potwierdzona przez zleceniodawcę.
3)Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa będą przekazane do wiadomości Inwestora. Inwestor w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji z podaniem przyczyny ewentualnej odmowy.
4)Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Inwestor może bez formalnego powiadomienia o tym ,wg swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy tzn. odszkodowania lub wypowiedzenia umowy.
5)Podwykonawcy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne(Ustawa „ Prawo Zamówień Publicznych”) dla przyznania umowy.
6)Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami , ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inwestora . Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót. Podwykonawca nie jest stroną niniejszej umowy i nie może rościć żadnych pretensji wobec zleceniodawcy.

§ 8

1) Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2) W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
3)Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Zamawiającego.


§ 9

ZMIANY

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana zakresu usług wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.


§10

Ustalenia dodatkowe

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
1) Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych
2)Inspektorzy nadzoru ze strony zamawiającego: p Edward Kamiński
3)Kierownik budowy p.................................................................................................
4) Okres Gwarancji ( minimum 3 lata )
Wszelkie zmiany w umowie mogą być sporządzane wyłącznie w formie dwustronnie podpisanego aneksuUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po 1-ym dla każdej strony

Podpisano:
powrót...
Załączniki:
PRZEDMIAR
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 23.03.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 23.03.2009 00:00. Wygasa 13.04.2009 00:00. Odsłon 965, Wersja 1
Początek strony