Przetarg na nieruchomości położone w miejscowości Rzgów (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Rzgowa/Rzgów,Plac 500 lecia 22,tel.2141209,2141210/ogłasza czwarty przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Gminy Rzgów,położonej w mieście Rzgowie.Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu zł / w tym VAT 23%/

w/g ewidencji

w/g księgi

1

44/8

LD1P/00033629/2

2100

185407,74Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

Na działce brak naniesień budowlanych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka leży w jednostce planistycznej „4UM"- na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę usługową komercyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi:dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: nieuciążliwe warsztaty rzemieślnicze,parkingi i dojazdowe drogi wewnętrzne,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Informuje się,że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań

Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku o godzinie 1100

w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wybranej działki w kasie urzędu w terminie do 9 czerwca 2011 roku /włącznie/do godziny 1400.

Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu.

Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Poprzednie przetargi na na sprzedaż wymienionej działki odbyły się 25 XI 2010 roku ,

28 XII 2010 roku.i 28 kwietnia 2011 roku.


Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Rzgów. dn. 2011-05-04

 

 

Orginalny dokument w załącznikupowrót...
Załączniki:
traśc przetargu
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 06.05.2011
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 06.05.2011 00:00. Wygasa 17.06.2011 00:00. Odsłon 1171, Wersja 1
Początek strony