Dostawa lekkiego oleju opalowego w 2008 roku dla potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Guz (wygasły...)

Rzgów: Dostawa lekkiego oleju opalowego w 2008 roku dla potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Guzewie.

Numer ogłoszenia: 240626 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141039, fax 042 2142849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opalowego w 2008 roku dla potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Guzewie..II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: olej opałowy do 50.000 litrówII.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.01.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 10.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 10.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 10.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 10.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 10.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą -spełnia / nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 11

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 11.1 Oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ); 11.2 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ); 11.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 11.4 Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub .e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej ni. 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ); 11.5 dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia 11.6 Oferta wspólna (łączna). 11.6.1 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 11.3, 11.4, składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 11.1, 11.2, 11.5, może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę wspólna, 11.6.2 Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub jeden podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji. 11.6.3 Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu. 11.6.4 Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawa oraz SIWZ 11.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt.11.3 przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski) 11.8 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniaSEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzgow.tensoft.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Rzgów 95-030 łódzkie
Telefon: Fax:
042 2141039 042 2142849.IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 04.12.2007
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 04.12.2007 00:00. Wygasa 14.12.2007 00:00. Odsłon 924, Wersja 1
Początek strony