Odpowiedzi na pytania II. (wygasły...)

 

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęło zapytanie dot. postępowania:  „Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie" następującej treści:

1. Dot. ul. Stadionowej:

Poz. 17 przedmiaru robót. W jaki sposób należy umocować wloty i wyloty przepustów betonowych fi 40 cm ( rura skośna, przyczółek, darnina)?

2. Proszę o podanie dla jakiej KR zaprojektować i wykonać mieszanki mineralno - bitumiczne. Czy Zamawiający ma szczególne wymagania co do uziarnienia i rodzaju asfaltu zastosowanego do produkcji mieszanek, czy wybór ten należy do Wykonawcy?

3. Przedmiary robót zawierają błędne jednostki miar. Czy należy przyjąć j.m. zgodne z opisem podstawy danej pozycji?

4. W zadaniu występuje utwardzenie destruktem grubości 6 cm (kosztorys ofertowy, jezdnia, poz. Nr 23), jednak w przedmiarze nie ma frezowania nawierzchni. Wykonawca prosi o podanie miejsca pozyskania destruktu lub o zmianę materiału wymaganego do wykonania tej pozycji.

5. Wykonawca prosi o podanie parametrów technicznych geowłókniny (kosztorys ofertowy, jezdnia, poz. Nr 17)

6. Wykonawca prosi o podanie przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź:

Ad. 1

Wloty i wyloty przepustów betonowych fi 40 cm należy umocować w darninie.

Ad. 2

Mieszanki mineralno - bitumiczne należy zaprojektować i wykonać dla KR1, uziarnienie 0÷12, zgodne z normą dla KR1. Recepta będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

Ad.3

Po sprawdzeniu przedmiaru zamieszczonego na stronie Zamawiającego stwierdzono, że jednostki miar są poprawne.

Ad.4

W poz. 14 przedmiaru ul. Stadionowej występuje utwardzenie poboczy destruktem gr. 8cm. Destrukt ten będzie z frezowania ul. Lucernianej.

Ad. 5

Parametry geowłókniny muszą być zgodne z aprobatą techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr 1/2005. Geowłóknina o parametrach tj. DRENOTEX TFP odmiana 300.

Ad. 6

Roboty są wykonywane w ramach remontów nawierzchni.  Przekroje poprzeczne , jak i spadki należy dostosować do stanów istniejących.

 

 


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 02.03.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.03.2011 00:00. Wygasa 07.03.2011 00:00. Odsłon 1060, Wersja 1
Początek strony