Przebudowa dróg: ul. Centralna. Lucerniana i Stadionowa w Gminie Rzgów (wygasły...)

Rzgów: Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie.
Numer ogłoszenia: 23102 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze - część zachodnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Stadionowej w Rzgowie..II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem remontu drogi gminnej w miejscowości Starowa Góra - ul. Centralna,część zachodnia, jest wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na odc. 574 mb o powierzchni ca 3 300 m2 wraz z ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej na dł. 777mb. Przedmiotem remontu ul. Lucernianej w Starej Gadce jest wykonanie warstwy odcinającej - gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych - gr. 15 cm, warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych - gr. 8 cm, warstwy ścieralnej i wiążącej o grubości nakładki asfaltowej po 4 cm na odcinku 800 mb o powierzchni: warstwa wiążąca- ca2 800m2 i ścieralna - ca 4 480 m2 wraz z utwardzeniem poboczy destruktem o gr. 10 cm. Przedmiotem remontu ul. Stadionowej w Rzgowie, jest wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na odc. 550 mb o powierzchni ca 2 200 m2 wraz z utwardzeniem poboczy destruktem gr. 8 cm na szerokości 0,75m i czyszczeniem istniejącego rowu i przepustów na dł. 550m..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających·         Przedłużenie odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 2916E- ul. Lucernianej w Starej Gadce o ca 700m.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN(słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku dostarczenia oferty w formie przesyłki oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć oddzielnie. 6. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 7. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, ze jest ono niedwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy.III.2) ZALICZKI·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·         III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie dróg o wartości powyżej 500 000,00 zł brutto każda, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania.·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 20 pracowników budowlanych)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Kosztory ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych. Potwierdzenie wniesienia wadium.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianDopuszcza się możliwość zmiany umowy: a) W zakresie przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej, 2)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 3) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem istotnych wad (potwierdzonych przez obie strony) zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; b) W zakresie nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski wRzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
powrót...
Informacja wytworzona przez Z.Snelewski dnia 16.02.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.02.2011 00:00. Wygasa 07.03.2011 00:00. Odsłon 1144, Wersja 1
Początek strony