Odpowiedzi na pytania do przetargu pt.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH (wygasły...)

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ na

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE "

Dotyczy : Postępowania o udzielaniu zamówienia publicznego pn:„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE "

Data udzielenia odpowiedzi:8 listopada 2012r.

Zmawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły w dniu 8 listopada 2012r. pytania dotyczące treści SIWZ

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu Wynikającego z załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 16 ppkt. C, na zapis: „należność wynikającą z faktury, Zamawiający ureguluje przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury"?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu wynikającego z załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 19 na zapis „Wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego".

3. Odn. Załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 21. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „szkody", czyli o jaki rodzaj szkody chodzi, czy wynikającej z odstąpienia od umowy
czy z nienależytego wykonania Usługi Pocztowej?

4. Co Zamawiający rozumie w zapisie Załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 24 mowa o projekcie umowy wskazanym w pkt. l7 niniejszego załącznika (pkt 17 nie informuje o projekcie umowy).

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności z 30 na 21 dni.

Ad.2.Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu pkt 19 Załącznika nr 3 do SIWZ na zapis:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie:

a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% wartości złożonej oferty,

b)z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie zgodnie z przepisami Prawa pocztowego".

Ad.3.W pkt 21 Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez określenie „szkoda" Zamawiający rozumie szkodę, którą poniósłby Zamawiający w wyniku nienależytego wykonania usługi pocztowej przez Wykonawcę.

Ad..4. W pkt 24 Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający omyłkowo odnosi się do pkt 17 -Zamawiający chciał się odnieść do projektu umowy wskazanego w pkt 23 Załącznika nr 3
do SIWZ.

Burmistrz Rzgowa

/-/ Jan Mielczarek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 08.11.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 08.11.2012 00:00. Wygasa 14.11.2012 00:00. Odsłon 1035, Wersja 1
Początek strony