przebudowa drogi gminnej we wsi Bronisin Dworski (wygasły...)16 - 06 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Bronisin Dworski.


Prace obejmują wykonanie drogi asfaltobetonowej o przekroju drogowym na odcinku 460 m.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 05-07-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych ”z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel. 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-07-2004 r. o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 03-08-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 31.08.2004 r.

Wadium 3 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2004 00:00. Wygasa 05.07.2004 00:00. Odsłon 904, Wersja 1
Początek strony