ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKI KOŁOWEJ (wygasły...)

Rzgów: ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEJ KOPARKI KOŁOWEJ
Numer ogłoszenia: 285022 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEJ KOPARKI KOŁOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Dostawa używanej koparki kołowej wraz z osprzętem , wyprodukowana najpóźniej w roku 2001r, spełniającej normy pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym . 2. Koparka nie może mieć przepracowane więcej niż 10000mtg. 3. Koparka musi mieć naprawioną i kompletną powłokę lakierniczą 4. Stan techniczny i historia serwisowa maszyny musi być udokumentowana przez autoryzowany serwis. 5. Koparka musi być sprawna technicznie , mieć wykonany udokumentowany przez autoryzowany serwis pełny przegląd, być gotowa do pracy oraz musi spełniać następujące parametry : A) Koparka musi posiadać: (1)Masę eksploatacyjną min. 15000 kg (2) Długość transportową max 8500 mm (3)Wysokość transportową max 3100 mm (4)Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min 120 KM (5)Napęd na obie osie (4x4) (6)Koła przednie nie mniejsze niż 20 cali, koła tylne nie mniejsze niż 20 cali, felgi dostosowane do opon produkcji krajowej i zagranicznej, przednie koła skrętne, ilość kół: 8szt. Dodatkowo z maszyną dostawca dostarczy kpl. nowych niezamontowanych opon (7)Skrzynię biegów typu ,Power Shift, (8)Maksymalna prędkość jazdy min 30 km/h (9)Dwa niezależne układy hamowania , hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, działający na obie osie. (10)System hydrauliczny zamknięty, umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania , wyposażony w pompy hydrauliczne wielotłoczkowe , posiadającą ciśnienie robocze min: 330 bar o wydatku min: 280 l/min. Układ musi być wyposażony w niezależną pompę hydrauliczną zasilającą tylko obrót maszyny (11)Gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego, instrukcję obsługi w języku polskim, apteczkę. (12) Fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym (13) Kabinę operatora wyposażoną w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni, lusterka zewnętrzne, wycieraczkę, licznik motogodzin ( 14) Pług sterowany hydraulicznie (B) Układ koparkowy łamany typu VA: (1) Układ sterowania precyzyjny, hydrauliczny, wprost proporcjonalny, z bezstopniową zmianą szybkości ruchów roboczych (2) Ramię koparki min. 2000mm , wyposażone w szybkozłącze i dodatkowa instalacja hydrauliczna do chwytaka, młota hydraulicznego i łyżki skarpowej (3) Zamki hydrauliczne na wysięgniku i ramieniu koparki (4)Łyżka skarpowa o szerokości 2000 mm sterowana hydraulicznie (5) Łyżka koparki o szerokości min. 900 mm (6) Głębokość kopania min. 5000 mm (C) Warunki serwisu : (1)Gwarancja producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na przedmiot zamówienia na okres min. 6 miesięcy obejmująca układ przeniesienia napędu i hydraulikę (2)Oferent w ramach dostawy zapewni przeszkolenie operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (1) Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane poprzez wykazanie się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, dostawą co najmniej 2 szt. koparek kołowych o parametrach zbliżonych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem wartości dostarczonego sprzętu, daty dostawy, odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

(1) Oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje minimum 6 miesięczny okres gwarancji przy czym podjęcie czynności serwisowych maszyny nastąpi w ciągu 48 godzin od powiadomienia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu w zawartej umowie z uwagi na: - wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę w zakresie terminu dostawy przedmiotu zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 03.08.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 03.08.2012 00:00. Wygasa 10.08.2012 00:00. Odsłon 2186, Wersja 3
Początek strony