UTWARDZENIE PLACU STRAŻNICY OSP W BRONISINIE DWORSKIM (wygasły...)

Rzgów: UTWARDZENIE PLACU STRAŻNICY OSP W BRONISINIE DWORSKIM
Numer ogłoszenia: 132083 - 2008; data zamieszczenia: 17.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTWARDZENIE PLACU STRAŻNICY OSP W BRONISINIE DWORSKIM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UTWARDZENIE PLACU KOSTKĄ BETONOWĄ NA POWIERZCHNI 900 m2. WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM TERENU I WYKONANIEM PODBUDOWY.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.07.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ oraz wynikają z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 22 i 24. Ocena zostanie dokonana poprzez weryfikację dołączonych do ofery dokumetów i oświadczeń.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty wynmienione w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2008 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Załączniki:
SIWZ
Przedmiar
STPT
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 17.06.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 17.06.2008 00:00. Wygasa 07.07.2008 00:00. Odsłon 1009, Wersja 1
Początek strony