PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ I GRANICZNEJ W STAROWEJ GÓRZE (wygasły...)

Rzgów: PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ I GRANICZNEJ W STAROWEJ GÓRZE
Numer ogłoszenia: 205672 - 2008; data zamieszczenia: 01.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax. 042 2141207.

Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.rzgow.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ I GRANICZNEJ W STAROWEJ GÓRZE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEBUDOWA ULIC GRANICZNA I PIASKOWA NA ODCINKU OD ULICU KATOWICKIEJ DO ULICY CENTRALNEJ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ OFERENT SĄ ZAPISANE W ART. 22 I 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ W SIWZ . OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW BĘDZIE POLEGAŁA NA WERYFIKACJI DOŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ZAPISANY JEST W SIWZ..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2008 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW, PLAC 500- LECIA 22, SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 01.09.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 01.09.2008 00:00. Wygasa 21.09.2008 00:00. Odsłon 889, Wersja 1
Początek strony