Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa chodnika i parkingu we wsi Kalino. (wygasły...)

Rzgów: Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa chodnika i
parkingu we wsi Kalino.
Numer ogłoszenia: 207890 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pI
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA I PRZEDMIOT ZAMÓWIEMIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWiENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa chodnika i parkingu we wsi Kalino..
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Zakres prac obejmie roboty drogowe w zakresie budowy chodnika i wjazdów oraz miejsca postojowego o powierzchni ca 582 m2 m2 Chodnik należy wykonaC z kostki brukowej czerwonej grubości 6 cm ,wjazdy oraz miejsce postojowe - kostka szara grubości 8cm. Obrzeża 5x30x8- kolor czerwony - 146mb. Ustawienie nowego krawęnika 15x30x100 - kolor szary - 55mb. Rozebranie i ponowne ustawienie krawężnika 15 x3Oxl00 -56 mb. Wykonanie rowu odwadn5 cego - 344 m3. Plantowanie skarp i dna rowu - 114,8 m2. Ułożenie rur OPTIMA fi 40 - 53 mb..
11.1.4) Wspólny Słownik Zamówie (CPV . : 45.23.31.20-6.
11.1.5) Czy dopuszcza si z o cnie ofar częściowej: nie.
11.1.6) Czy dopuszcza si z o cnie ofe; i.wariantowej: me,
11.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajacych: nie.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LI TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.
SEKCJA I INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM..
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA I DOKUMENTY JAKIE MUSI ZŁOZYĆ OFERENT
OPISANE W SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
lVi.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Iy.2.2) Wykorzystana będzie aukcja eektroniczna: nie.
Iy.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iy.3.1) Adres strony internetowej, na ktćrej dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyska pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie. Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
Iy.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub złożenia ofert: 20.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
IV.3.5) Termin związania ofertą : 30 dni(od ostatecznego terminu skadania ofert).
09-06-25


powrót...
Załączniki:
siwz
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 25.06.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.06.2009 00:00. Wygasa 20.07.2009 00:00. Odsłon 1086, Wersja 1
Początek strony