OGŁOSZENIE przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konstantyna (wygasły...)

OGŁOSZENIE


Burmistrz Rzgowa ,woj .łódzkie/Rzgów plac 500 lecia 22 ,tel.042 2141210,2141209/,ogłasza II przetarg nieograniczony ustny,licytację, na sprzedaż nieruchomości,stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry


Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu w zł

w/g ewidencji gruntów

w/g księgiwieczystej

1.

69/19

LD1P/00026145/3

938

64 528.26


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działki została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczna. Na działce brak naniesień budowlanych.

Wyszczególniona działka leży w jednostce planistycznej „5MN"dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru,wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi 12mb.Linia zabudowy-5mb od linii rozgraniczającej drogi/ulicy oznaczonej „2KDD".

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Informuje się,że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań

Przetarg nieograniczony ustny na na sprzedaż działki geodezyjnej o nr 69/19

odbędzie się dnia 5 lipca 2013roku o godzinie 1300 pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu

w kasie urzędu do godz. 1400 w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku/włącznie/

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki 69/19 odbył się 17 mają 2013 roku


Rzgów dnia 2013-05-27


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 03.06.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 03.06.2013 00:00. Wygasa 05.07.2013 00:00. Odsłon 1431, Wersja 1
Początek strony