Powyżej 193 000 euro (wygasły...)

 

1/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Rzgów

Adres pocztowy: Pl. 500-lecia 22

Miejscowość: Rzgów Kod

pocztowy:

95-030

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,

95-030 Rzgów

Tel.: +48 422141115

Osoba do

kontaktów: Anna Czarnocka

E-mail: aczarnocka@rzgow.pl Faks: +48 422141207

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://rzgow.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,

w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

3/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą

dowolnych środków,

obiektu budowlanego,

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usługi: nr 6

(dla usług kategorii 1-27 zob.

załącznik II do dyrektywy 2004/18/

WE)

Główne miejsce lub

lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce

realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL114

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba

LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników

planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00

zł (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 00/100) na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku.

2. Realizacja kredytu w okresie od 01 czerwca 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. Uwaga jest to

przewidywany (pożądany) termin wykorzystania kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym

rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2011 roku w transzach i kwotach uzgodnionych z Wykonawcą.

4. Uruchomienie kredytu następować będzie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnej dyspozycji

Zamawiającego w Banku.

5. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego.

6. Odsetki od kredytu spłacane będą od miesiąca udzielenia kredytu w odstępach miesięcznych, w ostatnim dniu

każdego miesiąca.

7. Kredyt spłacany będzie w latach 2012-2015.

8. Spłata kapitału następować będzie w 20 ratach kwartalnych, w tym:

  • W 2012 roku: 4 raty kapitałowe po 250.000,00 zł (razem: 1.000.000,00 zł.)
  • W 2013 roku: 4 raty kapitałowe po 375.000,00 zł (razem: 1.500.000,00 zł.)
  • W 2014 roku: 4 raty kapitałowe po 375.000,00 zł (razem: 1.500.000,00 zł.)
  • W 2015 roku: 3 raty kapitałowe po 700.000,00 zł i 1 rata (ostatnia) 101.909,00 zł.(razem: 2.201.909,00 zł.)

9. Przy obliczaniu oprocentowania należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w

miesiącu.

10. Bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu długoterminowego.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat

( bez prowizji za tzw. gotowość lub opłat za aneks).

12.Oprocentowanie kredytu składające się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M plus stała marża banku

ustalona na dzień złożenia oferty (niezmienna w całym okresie kredytowania) oraz prowizja od udzielonego

kredytu.

13.O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M bank powiadomi Zamawiającego

w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.

14. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu- odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy,

bez dodatkowych prowizji.

15. Środki z kredytu mają zostać przelane na rachunek bieżący gminy.

16. Waluta kredytu: PLN.

17.Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

18.W razie braku dyspozycji kredytu, w terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do

odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.

5/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

6201909 zł

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane

liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli

dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 7 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

6/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie ____________długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

przepisów je regulujących

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00

zł (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 00/100) na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku.

2. Realizacja kredytu w okresie od 01 czerwca 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. Uwaga jest to

przewidywany (pożądany) termin wykorzystania kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym

rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2011 roku w transzach i kwotach uzgodnionych z Wykonawcą.

4. Uruchomienie kredytu następować będzie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnej dyspozycji

Zamawiającego w Banku.

5. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego.

6. Odsetki od kredytu spłacane będą od miesiąca udzielenia kredytu w odstępach miesięcznych, w ostatnim dniu

każdego miesiąca.

7. Kredyt spłacany będzie w latach 2012-2015.

8. Spłata kapitału następować będzie w 20 ratach kwartalnych, w tym:

  • W 2012 roku: 4 raty kapitałowe po 250.000,00 zł (razem: 1.000.000,00 zł.)
  • W 2013 roku: 4 raty kapitałowe po 375.000,00 zł (razem: 1.500.000,00 zł.)
  • W 2014 roku: 4 raty kapitałowe po 375.000,00 zł (razem: 1.500.000,00 zł.)
  • W 2015 roku: 3 raty kapitałowe po 700.000,00 zł i 1 rata (ostatnia) 101.909,00 zł.(razem: 2.201.909,00 zł.)

9. Przy obliczaniu oprocentowania należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w

miesiącu.

10. Bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu długoterminowego.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat

( bez prowizji za tzw. gotowość lub opłat za aneks).

12.Oprocentowanie kredytu składające się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M plus stała marża banku

ustalona na dzień złożenia oferty (niezmienna w całym okresie kredytowania) oraz prowizja od udzielonego

kredytu.

13.O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M bank powiadomi Zamawiającego

w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.

14. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu- odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy,

bez dodatkowych prowizji.

15. Środki z kredytu mają zostać przelane na rachunek bieżący gminy.

16. Waluta kredytu: PLN.

17.Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

18.W razie braku dyspozycji kredytu, w terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do

odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy zobowiązani są do

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno:

1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,

2) precyzować zakres umocowania,

3) wskazywać pełnomocnika,

4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

7/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) zezwolenie upoważniające go do wykonywania czynności bankowych - w przypadku gdy Wykonawca jest

uprawniony do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument

potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych - w przypadku gdy

Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych,

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art.

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.

1 pkt 2 ustawy,

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 2 (dwóch) usług polegających na udzieleniu kredytu dla

jednostki sektora finansów publicznych o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) dla

każdej z usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) - o ile dotyczy (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie - 2 (dwóch) usług polegających na udzieleniu

kredytu dla jednostki sektora finansów publicznych o

wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa

miliony złotych) dla każdej z usług, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi

zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

8/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

9/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników

odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie

10/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców Informacje

Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do

udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert

tak nie

11/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą

lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag

nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w

dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

BF.271.1.2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu

zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:

Warunki i sposób płatności:

12/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 27/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli

możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:15

Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Miejski w Rzgowie; Plac 500-Lecia 22; 95-030 Rzgów; Ref. Inwestycji, pok. 4

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

13/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

14/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

13/04/2011 (dd/mm/rrrr)

15/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

ZAŁĄCZNIK A

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY

DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO

SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

16/ 16 ENOTICES_GminaRzgow 13/04/2011- ID:2011-052623 Formularz standardowy 2 - PL

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.201.909,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 roku

ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane

liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Anna Czarnocka dnia 13.04.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.04.2011 00:00. Wygasa 27.05.2011 00:00. Odsłon 1473, Wersja 1
Początek strony