Przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzgów- samochody (wygasły...)

Załącznik I            Przetarg na  sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzgów Burmistrz Rzgowa ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz. U. nr 114, poz. 761).1. Przedmiotem sprzedaży są pojazdy bez aktualnych badań technicznych: a. Samochód osobowy m-k Polonez- typ Caro, 1,4 MPI 16V- rok produkcji 1996- nr rejestracyjny LFS9577- rodzaj nadwozia SUBO1ELBTW835732- rodzaj nadwozia limuzyna- kolor stalowy ciemno-szary- stan licznika 45967b. Samochód towarowo dostawczy FS Lublin- typ Lublin 33- model Lublin 3322- nr rejestracyjny LWB 1285- rok produkcji 1997- numer fabryczny SUL332211V0020551- powierzchnia skrzyni 4,6 m2- ładowność 950 kg- wskazanie licznika 52099 km- silnik 4CT90, wysokoprężny, chłodzony cieczą 4 cylindrowy - szeregowy, 2417 cm/3 moc 51,50 kWc.Samochód ciężarowy Lublin- typ A-07B- marka FSC Lublin- nr rejestracyjny LFH2540- numer fabryczny SUL00711HR0571969- numer silnika 1200337, typ S-21, 51 kW- rok produkcji 1994- stan licznika 42972 km d. Autobus:- marka Autosan- typ H9- model H9-33- rok produkcji 1993- numer fabryczny 870013- rodzaj nadwozia wysokopodłogowy, miejsc 38 +2- wskazanie licznika 167376 km- silnik 6cT107; 103 KW; wysokoprężny- kolor pomarańczowy 2. Wartość wyceny i cena wywoławcza: Samochód osobowy m-k Polonez  - 1200 zł brutto Samochód towarowo dostawczy FS Lublin - 2500 zł brutto Samochód ciężarowy Lublin - 1560 zł bruttoAutobus Autosan- 4800 zł brutto 3. Termin przetargu 23.07.2013 r 4.  Miejsce przetargu - Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 lecia 22, pokój 36 5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku trwałegoPojazdy można obejrzeć w Rzgowie, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 42 2141322 z Włodzimierzem Kaczmarkiem, Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 lecia 22, pokój nr 11 w godz. 7 - 15 6. Warunki przystąpienia do przetargu.a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % wartości  samochodu  - wpłacone na konto 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799 z dopiskiem „Wadium samochód”; wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania na konto bankowe wskazane przez oferenta; wadium przepada na rzecz Gminy Rzgów jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.b. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 7.  Informacje o sposobie złożenia oferty.
a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 23.07.2013 r. do godz. 10,00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 lecia 22 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 lecia 22; 95-030 Rzgów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - samochód”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2013 r o godz.10.30 w pokoju nr 368. Wybór oferty i podpisanie umowy.
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,- oferent nie wniósł wadium;
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.d) umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta9. Zapłata ceny i wydanie zakupionego pojazdu:
a) Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania;
b) Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego;
c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie i na stronie internetowej BIP Rzgów
                                                                                                 Zatwierdzam Rzgów, dnia 02.07.2013 r                           Burmistrz Rzgowa - Jan Mielczarek  Załączniki: 1. wzór oferty zakupu2. wzór umowy

OFERTA

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJATKU RUCHOMEGO

   

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy)

 

.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)

 

Składam ofertę nabycia pojazdu ......................................................................................................

Za powyższy pojazd oferuję kwotę ..................................zł brutto (słownie:.................................................................................................................................)

 

Oświadczam, że znane mi są zasady organizowanego przez Urząd Miejski w Rzgowie  przetargu, które akceptuję.

                                                                       ............................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*

 

                                                                       .............................................................

  * - niepotrzebne skreślić

Wzór umowy

UMOWA NR……../ 2013

 

zawarta w dniu .......................... 2013 roku w Rzgowie

pomiędzy:

Gminą Rzgów

z siedzibą 95-030 Rzgów, Plac 500 lecia 22

reprezentowaną przez:

Jana Mielczarka – Burmistrza Rzgowa

Przy kontrasygnacie : Anny Czarnockiej – Skarbnika Gminy

 zwaną dalej Sprzedającym  

a

………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................…………….

(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)

zwanym dalej Kupującym”.

§  1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd......................................................................., zwany w dalszej treści umowy „pojazdem”.

§  2Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność,  i jest wolny od wad prawnych.§ 3

1.                  Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1  .

2.                  Wraz z pojazdem zostaną wydane Kupującemu; dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC, kluczyki.

3.                  Do czasu wydania samochodu ryzyko wszelkich niebezpieczeństw, a w szczególności
ryzyko  uszkodzenia i utraty pojazdu  obciążają Sprzedającego.

4.                  Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

5.                  Przekazanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.

 § 4

1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: …………….... zł, (słownie: ……………......................................),

2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na konto   Sprzedającego w PEKAO SA I/O w Rzgowie na konto 47 1240 3435 111 0010 3653 0901w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

 § 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.

§ 7

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

           Sprzedający                                                                                  Kupujący

  …………………………………………..                                      
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Włodzimierz Kaczmarek dnia 02.07.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.07.2013 00:00. Wygasa 23.07.2013 00:00. Odsłon 1333, Wersja 1
Początek strony