przetarg nieograniczony na wykonanie (wygasły...)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Wójt Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, woj. łódzkie, pow. łódzki
wschodni, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, www.rzgow.pl, e-mail:
inwestycje@rzgow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenu
Starej Gadki i Starowej Góry w Rzgowie.(PKWiU: 74.20.1)
Miejsce realizacji: Gmina Rzgów.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (pożądany) - 2003.12.
Wadium - 3000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł + VAT) można odebrać
w siedzibie zamawiającego, lok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maria Hetman-Nagańska, e-mail:
inwestycje@rzgow.pl, tel. 042 2141109, lok. 6, w godz. 7:30 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. pok. wójta.
Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2003 o godzinie 09:15 w siedzibie
zamawiającego, lok. gabinet wójta.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający
warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.09.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.09.2003 00:00. Wygasa 06.10.2003 00:00. Odsłon 1477, Wersja 1
Początek strony