REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ W RZGOWIE (wygasły...)

Rzgów: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ W RZGOWIE
Numer ogłoszenia: 155353 - 2007; data zamieszczenia: 31.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141039, fax 042 2142849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ W RZGOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: REMONT SANITARIATÓW WYMIANA INSTALACJI ROBOTY GLAZURNICZE, MONTAŻ OSPRZĘTU, ROBOTY ROZBIÓRKOWE

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.10-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: UCZESTNICY PRZETARGU POWINNI SPEŁNIAĆ WARUNKI OKREŚLONE W ART. 22 I 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA W KTÓRYCH OFERENT STWIERDZA, ŻE NIE JEST WYKLUCZONY Z ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SPEŁNIA WARUNKI ART.22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Rzgowie ul. Szkolna 3 95- 030 Rzgów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2007 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej w Rzgowie Rzgów ul. Szkolna 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
SIWZ
Przedmiary
ST
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 31.08.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 31.08.2007 00:00. Wygasa 20.09.2007 00:00. Odsłon 1918, Wersja 2
Początek strony