Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację podciśnieniową i ciśnie (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Urząd Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów, Plac 500-Lecia 22, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, www.rzgow.pl, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację podciśnieniową i ciśnieniową wraz ze stacjami próżniowymi oraz przepompowniami dla terenu Starowej Góry i Starej Gadki.(PKWiU: 74.20.1)
Miejsce realizacji: Starowa Góra i Stara Gadka
Gmina Rzgów.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (pożądany) - Grudzień 2004 rok , EtapI - wrzesień 2004 r.
Wadium - 2000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów Plac 500-Lecia 22 pok. nr 6, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maria Hetman-Nagańska, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, tel. 0-42 214-11-09, lok. 6, w godz. 8 - 14.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2004 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2004 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Gabinet Wójta Gminy Rzgów.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
Wymienione w SIWZ.

WÓJT GMINY RZGÓW

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 05.03.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 05.03.2004 00:00. Wygasa 05.04.2004 00:00. Odsłon 878, Wersja 1
Początek strony