budowa sieci wodociągowej w Kalinku (wygasły...)2004-10-12 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Kalinku
Zakres robót obejmie:
1. Wykonanie sieci wodociągowej PCV Ǿ 110o długości 220 m

 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 26-10-2004 r.
do godziny12 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Nagańska tel. 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-10-2004 r. o godzinie 1215.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 25-11-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok.nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.11. 2004 roku.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 12.10.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.10.2004 00:00. Wygasa 26.10.2004 00:00. Odsłon 834, Wersja 1
Początek strony