Wykonanie oświetlenia w ul. Guzewskiej w Gospodarzu (wygasły...)

Rzgów: Wykonanie oświetlenia w ul. Guzewskiej w Gospodarzu
Numer ogłoszenia: 375694 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia w ul. Guzewskiej w Gospodarzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie oświetlenia w ul. Guzewskiej w Gospodarzu Montaż 17 lamp oświetleniowych na odcinku około 585 m..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienia wymagań zapisanych w Ustawie PZP w pkt 22 i 24 oraz wymagań zawartych w SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, zaświadczeńi oświadczeń zawarty jest w SIWZ..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95-030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 27.10.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 27.10.2009 00:00. Wygasa 16.11.2009 00:00. Odsłon 3840, Wersja 4
Początek strony