Burmistrz Rzgowa ogłasza 3 przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości poło (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Rzgowa /Rzgów plac 500 lecia 22, tel.042 2141210, 2141353/ ogłasza 3 przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Starowa Góra przy ulicy Inspektowej
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej

1.384/8 35486 1819 89521,16
2.384/13 35486 1966 96755,76
3. 384/16 35486 1572 59433,52

Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wpisanych w podanej wyżej księdze wieczystej urządzonej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.
Wyszczególnione działki zostały nabyte w drodze nieformalnych umów w latach 70-tych.
Nieformalni nabywcy zaprzestali użytkowania tych gruntów.
Działka o nr 384/8 została nabyta nieformalnie przez małżeństwo Jerzego i Bożenę Rusków
w 1974roku za cenę w wysokości 18 000,00 zł.W latach 1984-1990 powyższa działka jako grunt PFZ była przez nieformalnego nabywcę dzierżawiona na podstawie umów zawartych z Naczelnikiem Gminy Rzgów.Na działce 670 m2 zajmują zadrzewienia.
Działka o nr 384/13 była dzierżawiona przez Bolesława i Jacka Płaskocińskich na podstawie umów zawartych przez Naczelnika Gminy Rzgów w latach 1989 – 1994. Do chwili obecnej działka jest użytkowana przez wymienione wyżej osoby. Na gruncie użytkownicy wybudowali/ustawili/ do czasowego użytkowania budynki gospodarcze przeznaczone na składowanie materiałów związanych z z zakończoną budową wodociągu w Starowej Górze i aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonali utwardzenia i ogrodzenia działki.Na nieruchomość doprowadzili przyłącze wodociągowe kanalizacyjne i telefoniczne.
Na działce 384/16 powierzchnię 465 m2 zajmują drzewa i krzewy i 81 m2 wody/rów odwadniający/.Z uwagi na szerokość działki plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę budynku mieszkalnego w granicy z działką 384/15.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki leżą w jednostce planistycznej 13”MN”. Przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i nieuciążliwe usługi bytowe. Obsługa działek ustalona jest od projektowanej ulicy Inspektowej
w docelowych liniach rozgraniczających 12-14 mb, z obowiązującą linią zabudowy 6,0 mb od linii rozgraniczającej. Na działce 384/16 nieprzekraczalna linia zabudowy od południowej granicy działki wynosi 14 mb.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Przetargi odbędą się w dniu 31 marca 2008 roku o godz. 1100 w pokoju nr 29 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do 25 marca 2008 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2008-02-21
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 26.02.2008
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 26.02.2008 00:00. Wygasa 31.03.2008 00:00. Odsłon 1104, Wersja 1
Początek strony