OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH (wygasły...)

Rzgów: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO -BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI STARA GADKA I STAROWA GÓRA.
Numer ogłoszenia: 49748 - 2008; data zamieszczenia: 11.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO -BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI STARA GADKA I STAROWA GÓRA..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO O ŚRODKI UNIJNE ORAZ PRZYGOTOWANIE KOMPLETU NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI BĘDĄCEJ WYMAGANYM ZAŁACZNIKIEM DO SKŁADANEGO WNIOSKU. WNIOSEK BĘDZIE DOTYCZYŁ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWY KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZMI W MIEJSCOWOŚCIACH STAROWA GÓRA I STARA GADKA W GMINIE RZGÓW. PLANOWANA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ POZOSTAŁEJ DO WYKONANIA 28 186 M. ILOŚĆ PRZYŁĄCZY 1 000 SZT.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.13.00-0, 74.11.13.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁY JEST ZAPISANY W SIWZ. SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE WERYFIKOWANE POPRZEZ OCENĘ DOŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ/
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE POWINNY BYĆ DOŁACZONE DO OFERTY SĄ WYMIENIONE W SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 POKÓJ NR 4 REFERAT INWESTYCJI.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2008 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 11.03.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 11.03.2008 00:00. Wygasa 18.03.2008 00:00. Odsłon 6199, Wersja 6
Początek strony