Przetargi ograniczone, ustne, licytacje lna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa /Rzgów plac 500lecia 22,tel 042 2141210,2141353/, ogłasza przetargi
ograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości określonych poniżej,stanowiących
własność Gminy Rzgów,położonych w miejscowości Rzgów.
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej
1. 1649/13 42200 112 12 995,44
2. 1649/17 42200 413 47 921,60
Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wpisanych do podanej wyżej księgi
wieczystej urządzonej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.
Na działce o nr 1649/13 znajduje się część budynku , którego właścicielem nie jest Gmina
Rzgów.
Budynki zlokalizowane na działce o nr 1649/17 są przeznaczone do do rozbiórki w 2009
roku. Wykonanie rozbiórki tych budynków będzie konieczne z uwagi na projektowaną inwestycję
budowy hali sportowej w latach 2009-2010.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki leżą w
jednostce planistycznej „AUP”- na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę usługową
i produkcyjną, gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia,dla których sporządzenie raportu oddziaływania
na środowisko jest lub może być wymagane.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Do udziału w przetargu uprawnieni są właściciele działek graniczących ze zbywanymi
nieruchomościami w celu umożliwienia ich nabycia.
Przetargi odbędą się w dniu 15 października2008 roku o godzinie 14:00 w pokoju nr 29
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 ceny gruntu na konto
Urzędu Miejskiego w Rzgowie Pe Ka O S A I?O Nr 05 1240 3435 1111 0000 3027 5773
lub w kasie urzędu w terminie do dnia 7.X 2008 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia
gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Rzgów. dnia 2008 -09-04
powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 04.09.2008
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 04.09.2008 00:00. Wygasa 15.10.2008 00:00. Odsłon 1397, Wersja 1
Początek strony