wodociąg Sałatowa do 14 000 Euro (wygasły...)

Zam do 14 000 Euro

Rzgów 2009-10- 12OGŁOSZENIE


Znak sprawy: IN. 3410/01/10/2009
Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że poszukuje wykonawcy budowy sieci wodociągowej
na ulicy Sałatowej w Starowej Górze. Termin wykonania 30 listopad 2009.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26 /2008
Burmistrza Rzgowa
z dnia 16 lipca 2008 r.

Firma………………………………………………………………………………………………


Zaproszenie do złożenia oferty


Znak sprawy: IN. 3410/01/11/2008

Przedmiot zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Jana Sałatowej w Starowej Górze. Oferent powinien zapoznać się z terenem budowy. Dokumentacja i kosztorys do odebrania w Referacie Inwestycji U.M.Rzgów.
1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania 30 listopad 2009 r. Miejsce wykonania : Starowa Góra
2. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze. W celu potwierdzenia ich spełnienia do oferty powinno być dołączone oświadczenie , że zamawiający posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą zrealizować zamówienie oraz informacja o co najmniej trzech pracach podobnego typu , z podaniem danych inwestorów u których były wykonywane.
3. Kryteria wyboru oferty:
• Cena 100 %
4. Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października 2009.(osobiście, pisemnie- listem, mailem lub faksem) na Formularzu oferty w sekretariacie urzędu lub przesłać na numer faxu 042 214 11 09 , mail : inwestycje@rzgow.pl

b) opakować w kopertę zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonego napisem:
wodociąg ul. Sałatowa.
……………………………
PodpisFORMULARZ OFERTY

o wartości poniżej 14 000 euro

na wykonanie: wodociąg Sałatowa
Nazwa i adres wykonawcy: Dnia…………………
……………………………..
……………………………….
NIP…………………………….
REGON………………………..Burmistrz Rzgowa

1) Oferuję wykonanie zamówienia za :
Cenę netto:………………………………………zł,
Cenę brutto:…………………………………….zł,
Słownie brutto:………………………………………………… ....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..zł


2) Deklaruję ponadto:
a) Termin wykonania zamówienia:………………………………………………………………
b) Okres gwarancji:………………………………………………………………………………..
c) Warunki gwarancji;……………………………………………………………………………..
3) Oświadczam, że

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


4) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:


……………………………………………
 ……………………………………………
……………………………………………


………………………..dn………………………. ……………………………………………

podpis osoby uprawnionej


powrót...
Załączniki:
kt pdf
kt athenasoft
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 13.10.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.10.2009 00:00. Wygasa 20.10.2009 00:00. Odsłon 988, Wersja 1
Początek strony