OGŁOSZENIE na sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów w miejscowości Konstantyna (wygasły...)

OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów


Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu /zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/15

LD1P/000/26145/3

980

67 417,53

2

69/16

LD1P/00026145/3

938

64 528,26

3

69/17

LD1P/000/26145/3

937

64 459,38

4

69/18

LD1P/00026145/3

938

64 528,26

5

69/19

LD1P/00026145/3

938

64 528,26


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działek została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne Na działkach brak naniesień budowlanych.

Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej „5MN"dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru,wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną.,stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi 12mb.Linia zabudowy-5mb od linii rozgraniczającej drogi/ulicy oznaczonej „2KDD".

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Informuje się, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż podanych nieruchomości.


Rzgów. dn. 2013-02-20


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 20.02.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 20.02.2013 00:00. Wygasa 03.04.2013 00:00. Odsłon 1202, Wersja 1
Początek strony