włączeniem do eksploatacji studni nr 2 na terenie SUW przy ulicy Górnej w Rzgowie (wygasły...)31 - 05 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z włączeniem do eksploatacji studni nr 2 na terenie SUW przy ulicy Górnej w Rzgowie :
 Zakres prac obejmie roboty instalacyjne i elektryczne. Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 17-06-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-06-2004 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 16-07-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania lipiec – sierpień 2004

Wadium 1 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 31.05.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 31.05.2004 00:00. Wygasa 17.06.2004 00:00. Odsłon 881, Wersja 1
Początek strony