REMONT PUNKTU MECHANICZNEGO oczyszczania ścieków (wygasły...)

Rzgów: REMONT PUNKTU MECHANICZZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH
Numer ogłoszenia: 139631 - 2007; data zamieszczenia: 10.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT PUNKTU MECHANICZZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYMIANA POMP W POMPOWNI GŁÓWNEJ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SITA I PIASKOWNIKA MONTAŻ NOWEGO SITAOPIASKOWNIKA WYKONANIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO Z POMPOWNI DO SITOPIASKOWNIKA ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO UTWARDZENIU PLACU MANEWROWEGO
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: WADIUM 15 000 ZŁ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST SPEŁNIENIE WARUNKÓW WYNIKJĄCYCH Z ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NIE WYKLUCZONYCH Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART 22 TEJ USTAWY. POWINNI RÓWNIEŻ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA SIWZ ZAPISANYCH W USTĘPIE II SIWZ. SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE WERYFIKACJA DOKUMENTÓW.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA POWINIEN DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSĘPOWANIU WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMIENIONE W SIWZ W SZCZEGÓLNOŚCI TE WYNIKAJĄCE Z Z UST. III SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95-030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2007 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE SEKRETARIAT 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.08.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.08.2007 00:00. Wygasa 30.08.2007 00:00. Odsłon 1040, Wersja 1
Początek strony