Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów w okresie od 4 stycznia 2010r. do 22 grudnia 2010 (wygasły...)Rzgów: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów w okresie od 4 stycznia 2010r. do 22 grudnia 2010r.
Numer ogłoszenia: 424096 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 214 21 12, faks 042 214 12 40.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rzgow.tensoft.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Rzgów w okresie od 4 stycznia 2010r. do 22 grudnia 2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie dwudaniowych posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie) do poniżej wymienionych Szkół na terenie gminy Rzgów: 1.1.Szkoła Podstawowa w Rzgowie- (25 uczniów x 185 dni= 4.625 posiłków) 1.2. Gimnazjum w Rzgowie- (17 uczniów x 185 dni= 3.145 posiłków) 1.3.Szkoła Podstawowa w Guzewie - (17 uczniów x 185 dni= 3.145 posiłków) 1.4.Szkoła Podstawowa w Kalinie - (16 uczniów x 185 dni= 2.960 posiłków) 2.Okres objęty zamówieniem - 12 miesięcy 3.Ilość dni w miesiącu ok. - 19 4.Ilość dzieci: 4.1.Szkoła Podstawowa w Rzgowie- 25 uczniów, 4.2.Gimnazjum w Rzgowie- 17 uczniów, 4.3.Szkoła Podstawowa w Guzewie - 17 uczniów, 4.4.Szkoła Podstawowa w Kalinie - 16 uczniów. 5.Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych w tym sztućce jednorazowe niezbędne do spożycia posiłku przez Wykonawcę na terenie szkół zgodnie z harmonogramem dostarczania posiłków : 5.1w Szkole Podstawowej w Rzgowie od godz. 12.10, 5.2w Gimnazjum w Rzgowie od godz. 12.10, 5.3w Szkole Podstawowej w Guzewie od godz. 12.10, 5.4w Szkole Podstawowej w Kalinie od godz. 11.30. 6.Przez posiłek objętym zamówieniem należy rozumieć dwa dania : 5 razy w tygodniu zupa o objętości nie mniejszej niż 350 ml, na wywarze mięsnym lub warzywnym 4 razy w tygodniu drugie danie składające się z: - mięsa w ilości 100 g, - ziemniaków, kaszy, makaronu, bądź ryżu w ilości ok. 180 g - surówki w ilości ok. 100 g - kompotu w ilości ok. 200 ml bądź deseru 1 raz w tygodniu (piątek) na przemian posiłek bezmięsny, ryba Wartość kaloryczna drugiego dania 850 - 900 kcal 7. Wydawaniem posiłków zajmuje się Wykonawca. 8. Wykonawca odbierze naczynia i pozostałości po obiedzie ze Szkół, odpowiada za odkładanie próbek kontrolnych posiłków..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 55.52.11.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustęp 1 pkt 1 - 4 ustawy tj.: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w wykazie usług, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ, wykazał się realizacją min. dwóch usług polegających na wyprodukowaniu, dostarczeniu i wydaniu min. 30 posiłków dziennie przez 18 dni w ciągu jednego miesiąca . Usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), 3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.decyzje właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania warunków do produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy i usług kateringowych dla siedziby zakładu, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego lub zaświadczenie właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłku od surowca do gotowej potrawy i usług kateringowych dla siedziby zakładu, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego. 2.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć: 1.Wykaz wykonanych min. dwóch usług polegających na wyprodukowaniu, dostarczeniu i wydaniu min. 30 posiłków dziennie przez 18 dni w ciągu jednego miesiąca . Usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - informację zamieścić w załączniku nr 3 do SIWZ. 2.3 Informacja o formie w jakiej należy składać dokumenty. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno - prawnego porozumienia. 1. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych) podpisuje pełnomocnik. 2.Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2a (Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych), każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie. 2.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych do oferty zobowiązany jest dołączyć: 1. Oświadczenia - Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Społecznej, 95-030 Rzgów, ul. Rawska 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Społecznej, 95-030 Rzgów, ul. Rawska 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.


powrót...
Załączniki:
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.12.2009
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.12.2009 00:00. Wygasa 18.12.2009 00:00. Odsłon 909, Wersja 1
Początek strony