dożywianie uczniów (wygasły...)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie
95- 030 Rzgów, ul. Rawska 8, tel. 0 42 214 -21- 12 albo tel./ fax. 0 42 214 - 12 – 40

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na dożywianie uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rzgów w roku szkolnym 2004/ 2005


Szczegółowe warunki świadczenia usług są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 04 sierpnia 2004r. do godziny 1000 oraz spełnią wymagania określone w SIWZ oraz art.22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art.24 ust.1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r.

Miejsce składania ofert: pokój Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.
Informacji udzielają: Joanna Zdanowicz tel.0 42 214-21-12.
Kryterium oceny jest cena i wartość wsadu do kotła.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2004r. o godz.1015. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rzgowie, ul. Rawska 8.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 04 września 2004r.

SIWZ można osobiście odebrać nieodpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie lub jako przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.07.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.07.2004 00:00. Wygasa 04.08.2004 00:00. Odsłon 973, Wersja 1
Początek strony