dostawa hydrantów wraz z osprzętem 35 kpl (wygasły...)2006-03-02


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa
95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę hydrantów wraz z osprzętem dla Gminy Rzgów
CPV 28.58.22.00-7
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 20-03-2006 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1, oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba
tel. 0-42 214-11-09.
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-03-2006 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.04.2006 r.
Wadium nie jest wymagane.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 02.03.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.03.2006 00:00. Wygasa 20.03.2006 00:00. Odsłon 983, Wersja 1
Początek strony