Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/71/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
VIII_71_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/72/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
VIII_72_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/73/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
VIII_73_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/74/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
VIII_74_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/75/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Załączniki:
VIII_75_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/76/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej
Załączniki:
VIII_76_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/77/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżeminek rejon ul. Jeżynowej
Załączniki:
VIII_77_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/78/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinko-morgi
Załączniki:
VIII_78_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/79/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon pomiędzy ul. Tuszyńskiej, ul. Ogrodowej, ul. Literackiej
Załączniki:
VIII_79_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/80/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów działki nr 2246/73 położonej w Rzgowie
Załączniki:
VIII_80_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/81/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie emisji obligacji Gminy Rzgów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Załączniki:
VIII_81_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/70/2019, Z dnia: 03.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr IV/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr XI/60/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2074 z dn. 09.04.2019 r.
Załączniki:
VII_70_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/57/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2019
Załączniki:
VI_57_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/59/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
VI_59_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/61/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/62/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew zmienionej uchwałą Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego oraz uchwałą Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Załączniki:
VI_62_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/63/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga na granicy przez wieś Babichy, ul. Kusocińskiego, droga bez nazwy, przedłużenie ul. Krasickiego
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/64/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego działek nr 624/9, 624/7 i 619 (ul. Sałatowa) położonych w obrębie Starowa Góra
Załączniki:
VI_64_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/67/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów działki nr 13/2 położonej w miejscowości Konstantyna
Załączniki:
VI_67_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
VI_68_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Rzgów
Załączniki:
VI_69_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/56/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2270 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_56_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/65/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2280 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_65_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/60/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2279 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_60_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/66/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2281 z dnia 18.04.2019 r.
Załączniki:
VI_66_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.04.2019 , wersja 1
 1 2 
Początek strony