Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: IV/24/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa w rejonie
ulic Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/25/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów
na lata 2011-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/26/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2011
Załączniki:
iv_26_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/27/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2011 r.
Załączniki:
iv_27_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/28/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
Załączniki:
iv_28_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/29/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
iv_29_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/30/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011rok
Załączniki:
iv_30_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/31/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011
Załączniki:
iv_31_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/32/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/33/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów"
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/34/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LX/473/2010
w sprawie uchylenia Uchwały LX/473/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
Załączniki:
iv_34_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/35/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/36/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LIX/468/2010
Uchylająca Uchwałę Nr LIX/468/2010 w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
Załączniki:
iv_36_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/37/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LIX/469/2010
uchylająca Uchwałę Nr LIX/469/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2922 E na odcinku o długości ok.2100 m łączącym drogę powiatową Nr 1164 E z drogą wojewódzką Nr 714"
Załączniki:
iv_37_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: V/38/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów, rejon ulicy Glinianej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_38_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/40/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_40_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/42/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana: XVII/102/2007
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka, Gospodarz rejon
ul. Czartoryskiego-Nasiennej-Kombajnowej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonego
Uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 r.
Załączniki:
v_42_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/43/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara
Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego – Nasiennej - Kombajnowej
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/44/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta RZGOWA,
rejon ulic Grodziska – Południowa – Gliniana i części wsi Grodzisko
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/45/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzgów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD - UJ RAZEM”.
Załączniki:
v_45_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/46/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzgów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD - UJ RAZEM”.
Załączniki:
v_46_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/47/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/48/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
v_48_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/49/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzgowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
v_49_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/49/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzgowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
v_49_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony