Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: IV/24/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa w rejonie
ulic Katowickiej, Żeromskiego i Kusocińskiego
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/25/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów
na lata 2011-2018
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/26/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2011
Załączniki:
iv_26_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/27/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2011 r.
Załączniki:
iv_27_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/28/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
Załączniki:
iv_28_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/29/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
iv_29_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/30/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011rok
Załączniki:
iv_30_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/31/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011
Załączniki:
iv_31_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/32/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/33/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów"
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/34/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LX/473/2010
w sprawie uchylenia Uchwały LX/473/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
Załączniki:
iv_34_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/35/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom na 2011r.
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/36/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LIX/468/2010
Uchylająca Uchwałę Nr LIX/468/2010 w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
Załączniki:
iv_36_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 2
Numer: IV/37/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: LIX/469/2010
uchylająca Uchwałę Nr LIX/469/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2922 E na odcinku o długości ok.2100 m łączącym drogę powiatową Nr 1164 E z drogą wojewódzką Nr 714"
Załączniki:
iv_37_2011.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.03.2011 , wersja 1
Numer: V/38/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów, rejon ulicy Glinianej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_38_2011.pdf
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/40/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_40_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/42/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana: XVII/102/2007
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka, Gospodarz rejon
ul. Czartoryskiego-Nasiennej-Kombajnowej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonego
Uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 r.
Załączniki:
v_42_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/43/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara
Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego – Nasiennej - Kombajnowej
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/44/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta RZGOWA,
rejon ulic Grodziska – Południowa – Gliniana i części wsi Grodzisko
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/45/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzgów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD - UJ RAZEM”.
Załączniki:
v_45_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/46/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzgów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD - UJ RAZEM”.
Załączniki:
v_46_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/47/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/48/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
v_48_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/49/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzgowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
v_49_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/49/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzgowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
v_49_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony