Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/267/2012, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 1067 z dn. 26.02.2013 r. 

Załączniki:
xxix_267_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.02.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.02.2013 , wersja 1
Numer: XXX/269/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/270/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2013
Załączniki:
xxx_270_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/271/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/272/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r.
Załączniki:
xxx_272_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/273/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxx_273_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/274/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
xxx_274_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/275/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok
Załączniki:
xxx_275_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/276/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ulicy Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56) z ustaleniami przyjętymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”
Załączniki:
xxx_276_2012.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/279/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2013 r.
Załączniki:
xxx_279_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
Numer: XXX/277/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulicy Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56)

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 968 z dn. 21.02.2013 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2013 , wersja 1
Numer: XXX/278/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 1439 z dn. 11.03.2013 r. 

Załączniki:
xxx_278_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.03.2013 , wersja 1
Numer: XXX/280/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana: XI/51/2007

zmieniająca uchwałę Nr XI/51/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

 

Wojewoda Łódzki Rozstrzygnięciem Nadzorczym stwierdził nieważność uchwały. 

Załączniki:
xxx_280_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 2
Numer: XXXI/281/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2013
Załączniki:
xxxi_281_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/282/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2013-2015
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/283/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/284/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 2
Numer: XXXI/285/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxi_285_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/286/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXIX/260/2012
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/260/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r.
Załączniki:
xxxi_286_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/288/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Załączniki:
xxxi_288_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/289/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze uczestnika do realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Załączniki:
xxxi_289_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/290/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
xxxi_290_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/291/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/292/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Kopernika – Górna – Bema - Łódzka
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/293/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Bema - Górna – Słoneczna - Łódzka
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony