Wnioski i skargi

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

 

            Do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Burmistrza  Rzgowa lub Rady Miejskiej w Rzgowie  upoważniony jest - na podstawie § 25 pkt 3 i 8  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskim w Rzgowie  - Referat Ogólny.

            Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46).

 

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500 - lecia 22
95-030 Rzgów

bądź składać na Dziennik Podawczy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godz: 7:00-15:00
wtorek w godz. 9:00-17:00

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać

pod nr (42) 214-12-07

 

            Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

            Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

            Zgodnie z art. 237 kodeksu postepowania administracyjnego (kpa) organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. W razie niezałatwienia skargi w terminie ww wskazanym stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

 

            Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

            Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 kpa.

 

 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22.

Skargi i wnioski przyjmuje:


Burmistrz Rzgowa
wtorek:  godz. 9.00-12:00
                     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie:
 wtorek : godz. 14:00-17:00


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 - 15.00

wtorek: godz. 9.00 - 17.00

 

            Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

            Zgodnie z art. 241 kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez M.Rozga dnia 17.05.2012
Opublikowana przez Małgorzata Rózga dnia 17.05.2012. Odsłon 2152, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony